Xarxa Afic

Categorias

  

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL SUPORT AL MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES L’EMPRENEDORIA

Objecte

Atorgar una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixements necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Persones beneficiàries

 • Dones treballadores autònomes embarassades o en procés d’adopció.
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.

 

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. La contracció ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
 2. La persona contractada ha d’estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contracció.
 3. La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consaguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció ascendirà:

 1. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 3 mesos de duració: 1.500€.
 2. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 6 mesos de duració: 3.500€.

Els imports s’incrementaran en 500€ si es contracta una persona amb diversitat funcional o dona.

 

Els contractes a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

 

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom dones.

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.

 

 

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DIRIGIT A L’EMPRENEDORIA

 

Objecte

Atorgar una renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial independent, al seu establiment com a personal treballador autònom en projectes innovadors.

Persones beneficiàries

 • Persones desocupades que es constituïxquen en personal treballador autònom o pel seu compte.
 • Queden excloses persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. Haver iniciat activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2018.
 2. Estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici d’activitat..
 3. Figurar d’alta al Cens d’obligats tributaris i en el RETA previ a la presentació de la sol·licitud.
 4. No haver figurat en el RETA en els 6 mesos anteriors a l’inici d’activitat.
 5. No haver sigut beneficiari en els 3 exercicis anteriors de subvencions del SERVEF per constitució autònom.

 

 

 1. El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, es necessitarà informe de qualsevol entitat inclosa en el mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la CV.

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció es determinarà d’acord amb la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:

 1. Persones desocupades en general: 2.500€.
 2. Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000€.
 3. Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500€.
 4. Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500€

Els imports de les lletres 1,2 i 3 s’incrementaran en 500€ en el cas de dones.

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

 

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom.l
 

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail:ades@silla.es

 

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.