Xarxa Afic

Categorias

Mostrando los resultados de 1 a 10 de 339

28-06-2018 Arriben les rebaixes a Silla

Un any més arriben les rebaixes i l’Ajuntament de Silla, a través de l’Agència de Promoció del Valencià i aDES, vol donar suport al comerç oferint-vos gratuïtament els cartells de «Rebaixes» i «Descomptes», així com les etiquetes dels preus.

En uns dies passarà una persona de l’Ajuntament o d’AESI a repartir-vos el material. Si en necessiteu més, podeu passar per aDES (carrer de la Llibertat, 2).

L’objectiu és que el comerç, en aquesta època, tinga una imatge unitària del poble amb els cartells en valencià però, sobretot, que la gent es quede i compre al poble.

 

01-06-2018 GRAN PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA “ÉS PRIMAVERA AL COMERÇ DE SILLA”

La campanya de promoció del comerç de Silla organitzada per l’Ajuntament de Silla amb col·laboració amb l’AESI ha segut un èxit de participació, tant pel que fa als comerços participants amb 131 comerços adherits com pel que fa als consumidors.

 

En el marc d’aquesta campanya s’han repartit 3.300 regals directes per les compres realitzades als comerços participants. Els regals han estat molt variats: plantes, tasses, samarretes, borses de compra, borses tèrmiques, entrades a la piscina coberta i d’estiu, entrades al teatre municipal a les noves instal·lacions Carmen Valero, obridors, agendes, carpetes, calendaris, auriculars entre altres.

 

La campanya és va iniciar el 10 d’abril finalitzant en maig, per promoure i animar les compres als comerços locals, així com difondre els avantatges que ofereix comprar al comerç Silla. Per aquest motiu, els comerços participants han lluït uns adhesius situats a l’entrada del local en forma de flor amb les raons per comprar al comerç de proximitat de Silla i qui són els comerços participants.

 

Des de l’Ajuntament de Silla, a través del Servei de Promoció Econòmica aDES s’està molt satisfet de l’acceptació d’aquesta acció promocional, i es continuarà unint esforços en activitats semblants per enfortir i vertebrar l’activitat econòmica del municipi.

20-02-2018 CONVOCATORIA D'AJUDES PER AL FOMENT I SUPORT DEL TREBALL AUTÒNOM 2018

  

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL SUPORT AL MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES L’EMPRENEDORIA

Objecte

Atorgar una subvenció per la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los el coneixements necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

Persones beneficiàries

 • Dones treballadores autònomes embarassades o en procés d’adopció.
 • Queden excloses les sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats de béns i autònomes col·laboradores.

 

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. La contracció ha d’efectuar-se a partir de l’1 de gener de 2018 i sempre amb caràcter previ a la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
 2. La persona contractada ha d’estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a la seua contracció.
 3. La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per consaguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

 

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció ascendirà:

 1. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 3 mesos de duració: 1.500€.
 2. Contractes temporals a jornada completa de com a mínim 6 mesos de duració: 3.500€.

Els imports s’incrementaran en 500€ si es contracta una persona amb diversitat funcional o dona.

 

Els contractes a temps parcial de com a mínim 30 hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional de la quantia de l’ajuda.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

 

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom dones.

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.

 

 

CONVOCATORIA D’AJUDES PER AL FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DIRIGIT A L’EMPRENEDORIA

 

Objecte

Atorgar una renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen a la seua ocupació a través de la creació d’activitat empresarial independent, al seu establiment com a personal treballador autònom en projectes innovadors.

Persones beneficiàries

 • Persones desocupades que es constituïxquen en personal treballador autònom o pel seu compte.
 • Queden excloses persones sòcies de societats mercantils, cooperatives, societats civils i societats laborals, així com el personal membre de comunitats de béns i personal autònom col·laborador.

CONDICIONS PER A LA CONCESSIÒ DE LA SUBVENCIÒ

 1. Haver iniciat activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2018.
 2. Estar inscrit com a demandat d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici d’activitat..
 3. Figurar d’alta al Cens d’obligats tributaris i en el RETA previ a la presentació de la sol·licitud.
 4. No haver figurat en el RETA en els 6 mesos anteriors a l’inici d’activitat.
 5. No haver sigut beneficiari en els 3 exercicis anteriors de subvencions del SERVEF per constitució autònom.

 

 

 1. El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions de viabilitat tècnica, econòmica i financera, es necessitarà informe de qualsevol entitat inclosa en el mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la CV.

 

Quantia de la subvenció

El import de la subvenció es determinarà d’acord amb la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels col·lectius següents:

 1. Persones desocupades en general: 2.500€.
 2. Persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000€.
 3. Persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500€.
 4. Dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500€

Els imports de les lletres 1,2 i 3 s’incrementaran en 500€ en el cas de dones.

 

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Les sol·licituds es presentaran preferentment de manera telemàtica, sense perjudici de poder formalitzar-los en impresos normalitzats que es presentaran en la corresponent direcció territorial del SERVEF

 

Normativa

ORDRE 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2018 les subvencions destinades al Programa de foment del treball autònom.l
 

Més Informació

ajuntament de silla

AGència de promoció econòmica aDES

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail:ades@silla.es

 

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 29 de desembre de 2017 publicada en el DOGV núm. 8234/14.02.2018.

 

 

 

 

 

19-12-2017 Cuarta sessió formativa Escola Comerç de Proximitat: Visual Merchandising

Dissenyar l'escenari perfecte a l'establiment on el client descobrirà l'experiència que li ofereixes. Qüestionar-te l'ordre i l'organització actual del teu establiment i descobrir noves opcions.

24-11-2017 BLACK FRIDAY 2017

Els comerços de Silla celebren el 24 de novembre el Black Friday. Una jornada on nombrosos comerços del poble ens oferiran uns fantastics descomptes per a que anem preparant les compres de Nadal

27-09-2017 CONVOCATORIA D'AJUDES PER ALS AUTÒNOMS

Objecte

S’han publicat al DOGV les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible,Sectors Productius, Comerç i Treball per a la consolidació de l’ocupació autònoma de la CV a l’exercici 2017.

Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat Valenciana.

Persones beneficiàries

Persones físiques treballadores per compte propi o autònoms que:

 • Estiguen donats d’alta en el RETA per compte propi o autònoms de la SS.
 • Complir al 2017 període de cotització mínim de 3 anys i màxim de 5 anys ininterromputs. (Autònoms que hagen iniciat activitat entre els anys 2012-2014 fins al 2017 de forma ininterrompuda.)
 • No tindre treballadores ni treballadors.

Quantia de l’Ajuda

Serà com a màxim la suma de les quotes mensuals que s’abonen al RETA durant l’any natural 2017.

Excloses les quanties corresponents a la protecció per IT, la cotització al sistema específic de protecció per cessament d’activitat i la de contingències per accident de treball i malaltia professional.

 

 

Termini de presentació

El termini de presentacions de sol·licituds serà fins al 11 d’octubre del 2017.

Les sol·licituds es formularan per mitjà dels models oficials disponibles en la Seu Electrónica de GV htpp://sede.gva.es.

activitats excluides i excepcions

No poden ser beneficiàries les persones en que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

 • No estar al corrent en les obligacions tributaries o davant la SS.
 • Haver sigut sancionat en via administrativa en els 2 anys anteriors.
 • Exercir alguna activitat compresa en la secció segona de l’annex I del Reial decret legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre, on s’aproven les tarifes i la instrucció de l’IAE.
 • Les persones incloses en l’article 305.2 del Reial decret legislatiu 8/2015 de 30 d’octubre: “No estaran compresos en el sistema de la SS els socis, siguen o no administradors, de societats de capital l’objecte social de la qual no estiga constituït per l’exercici d’activitats empresarials o professionals, sinó per la mera administració del patrimoni dels socis ”
 • Haver sigut subjecte de resolució de reintegrament de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma, consistents en la subvenció de quotes a la SS, en els 4 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 • Les persones treballadores autònoms que els seus rendiments net d’activitats obtinguts durant l’any 2016 siguen superiors a 3 vegades l’import de la base mínima de cotització de les persones treballadores que es corresponga per edat en còmput anual.

 

Normativa

Ordre 15/2017 de 20 de juliol de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la CV.

 

Resolució de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral , per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la SS, dins del Programa de Foment del Treball Autònom a la CV.

 

 

Més Informació

ajuntament de silla

AFIC Silla

C/ Pl. Poble, 1 46460 – Silla

Tel. 96 120 01 16 – 96 121 97 95

Mail: ades@silla.es

 

 

 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la Resolució de 21 de setembre de 2017 publicada en el DOGV núm.8135 del 26 de setembre de 2017.

 

11-08-2017 El Ayuntamiento de Silla consigue 663.401,76 euros del Servef para dar trabajo a los jóvenes,

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Silla eé oferir als joves alternatives laborals, i facilitar l’adquisició d’experiència laboral, per la qual cosa ha apostat de forma decidida pel programa AVALEM JOVES del SERVEF, fins a aconseguir 663.401,76 euros de subvenció del Servef i ser el primer municipi per nombre d’habitants que destina a aquest fi.

Hui l’Alcalde de Silla, Vicente Zaragoza, també com a responsable d’Ocupació, ha donat la benvinguda als 42 joves que s’incorporen el dia 28 de juliol a l’Ajuntament per un període d’un any. L’alcalde ha ressaltat que és un fet històric per aquest municipi, que tants joves de tan diversa formació i experiència s’incorporen a treballar a l’Ajuntament amb un contracte d’un any, Cal que l’Administració faça aquest gran esforç per donar oportunitats laborals als joves i posar en valor el seu talent. A més els joves comptaran amb una tutora laboral per millorar la seua empleabilitat, fomentar les seus habilitats i aconseguir la seua posterior inserció laboral en les empreses.

Els joves treballadors cobriran llocs en les diferents àrees de gestió municipal: serveis social, animació ciutadana, policia local, medi ambient, normalització lingüística, promoció econòmica, joventut, educació i atenció al ciutadà.

Els perfils professionals son variats dels quals 12 llocs seran per a titulats i 30 per oficis. Entre les titulacions s’incorporen: periodistes, arquitectes, professors, psicòlegs, administració i direcció d’empreses, Dret, cicles formatius d’administració i finances, animació sociocultural i turisme. El personal d’oficis cobriran els llocs de jardiners, obrers, conserges, ajudants d’electricistes i personal de neteja

Aquesta iniciativa mostra el compromís de Corporació local pels joves, l’ocupació i la millora de la realitat social.

29-06-2017 RUTA DE LA TAPA. SILLA 2017

Els propers dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, i 7,8 i 9 de juliol, Silla celebra la ja tradicional Ruta de la Tapa. Enguany deixa´t sorpendre a la nostra Ruta, a més de sabors tindrem regals directes i molta animació. Més informació en xarxes socials i futllet de la ruta.